ÁSZF

SAJATLAK.COM

A sajatlak.com küldetése, hogy átfogó szolgáltatást nyújtson magánszemélyek és tulajdonosok számára rejtett költségek, és apró betűs szerződési feltételek nélkül! Nálunk nem érik kellemetlen meglepetések, nem kérünk utólag pénzt, vagy jutalékot. Ahhoz, hogy oldalunkat ügyfeleink a legnagyobb megelégedettséggel használhassák, azt kérjük Önöktől, hogy csak valós hirdetéseket helyezzenek el, egy ingatlanról, vagy szolgáltatásról ugyanazon kategóriában csak egyetlen hirdetést helyezzenek el, a hirdetéshez feltöltött fotók a valóságot tükrözzék.
Szerződési Feltételeinket az alábbiakban olvashatja. A könnyebb értelmezhetőség kedvéért a jogi megfogalmazású szöveget (lsd. jobboldal) kiegészítettük egy könnyebben értelmezhető pár szavas összefoglalóval (lsd. baloldal).Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételünk azokat a jogi tudnivalókat tartalmazzák, melyek egyértelműsítik az oldal használatát.

A sajatlak.com (továbbiakban Szolgáltatói Oldalak) címen található weboldal tulajdonosa, a továbbiakban: Szolgáltató. Ügyfelei továbbiakban: Felhasználók. A Szolgáltató a Felhasználók részére a jelen Általános szerződési feltételekben, a továbbiakban: ÁSZF, foglalt szolgáltatásokat nyújtja.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre, megrendelésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak.

A Szolgáltató oldalán kínált szolgáltatások használatának megkezdésével a Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. Az oldal használata kizárólag az alábbi feltételek szerint történhet.
Fogalom meghatározás

Oldalunk felhasználói lehetnek ingatlant, szakembert, szakmát keresők vagy hirdetők, híreinket olvasó érdeklődők, akik az oldalt felkeresik, függetlenül attól, hogy regisztrált felhasználókká, vagy regisztráció nélküli felhasználókká válnak. Üzletpolitikánk szerint tilos honlapunkon félrevezető, megtévesztő hirdetéseket elhelyezni, valamint szöveges tartalommal, fotókkal, visszaélni.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Adatfeldolgozásra kizárólag a sajatlak.com üzemeltetője jogosult.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Apróhirdetés-banner: a Szolgáltatónál, illetve annak partnereinek weboldalain megjelenő, Szolgáltató adatbázisában elhelyezett ingatlanhirdetéseket bemutató, azokra mutató linket tartalmazó banner felület. Az apróhirdetés-bannerben Szolgáltatónak joga van bármely nála feladott, aktív ingatlanhirdetést megjeleníteni, és saját hatáskörében dönthet arról, hogy egy hirdetést megjelenít-e ezen felületeken és milyen gyakorisággal.

Félrevezető hirdetések: Nem reális adatokkal, megtévesztő feliratokkal pl. „eladva”,   „bérbe adva”, stb., vagy az eladás/bérbe adás tényére utaló felirattal bármely módon ellátott hirdetés, amely általában (de nem kizárólag) nem is létező ingatlanról készült Félrevezető hirdetésekkel kapcsolatos visszaélést követ el  az a hirdető, aki nem reális árral, négyzetméterrel, szobaszámmal és jellemzően nem létező, vagy már eladott/foglalózott ingatlant, vagy olyan ingatlant hirdet, mellyel tulajdonosai nem kívánnak rendelkezni (nem kívánják eladni, bérbe adni, stb).

Egyéni Hirdető: olyan természetes, vagy jogi személy, Felhasználó, aki saját érdekében, megbízás nélkül, a saját ingatlanát hirdeti, és akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé, kivéve a Display, Office, Offline és a Hirdetőket.

Felfüggesztés: oka a Hirdető jogellenes vagy szerződésszegő magatartása. A felfüggesztés része a hirdetési/szolgáltatási időtartamnak, az nem hosszabbodik meg a felfüggesztés időtartamával. Ebből következően a felfüggesztés idejére a Szolgáltatót a teljes díjazás megilleti a felfüggesztéssel érintett hirdetések és szolgáltatások tekintetében. A felfüggesztés időtartama főszabály szerint a Hirdető szerződésszegő magatartásának megszűntéig (számla részleges vagy teljes ki nem egyenlítése miatti felfüggesztés esetén a számla teljes kiegyenlítéséig) terjed. A felfüggesztés lehet teljes vagy részleges, Szolgáltató döntése alapján.

A teljes felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő összes hirdetésére kiterjed.

A részleges felfüggesztés a Hirdető Szolgáltatónál lévő hirdetéseinek egy részére, vagy egyes hirdetéseinek elemeire vonatkozik.

 

Felhasználó: olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakat függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül.

Fotókkal való visszaélés: Fotókkal való visszaélést követ el az a hirdető, aki a hirdetésekhez feltöltött fotókon olyan, a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb erkölcsi szabályba ütköző és / vagy figyelemfelkeltő változtatásokat eszközöl, amelyek a hirdetési díj kikerülésére vagy kijátszására alkalmasak.

Frissítéssel való visszaélés: frissítéssel való visszaélést követ el az az egyéni hirdető, aki az ingyenes hirdetését törli, és újból feladja, hogy a találati listákban előrébb kerüljön.

Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a weboldalak felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy az adatbázisból kikereshető bármely apróhirdetés.

 

Hirdető: olyan természetes, vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, (Felhasználó), aki saját érdekében ingatlanát, szolgáltatását hirdeti, és akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.

Office Hirdető: olyan jogi személy, Felhasználó, aki offline, vagy online módon szerződést köt a sajatlak.com – internetes szolgáltatásainak igénybevételére abból a célból, hogy megbízás alapján más érdekében az oldalon cége reklámozására hirdetést helyezhessen el.

Offline Hirdető: olyan Felhasználó, akinek a részére Szolgáltató – a Felhasználók kérésére, hirdetés céljából – Hirdetést ad át, és jelenít meg offline felületeken.

Display Hirdető: olyan Felhasználó, aki meghatározott Display szolgáltatások igénybevételére szóbeli vagy írásbeli szerződést köt, vagy Display szolgáltatásokat rendel meg vagy egyéb módon igénybe vesz a Szolgáltatótól.

Display Szolgáltatás: Display szolgáltatások körébe tartoznak különösen, de nem kizárólag a standard és speciális bannerek (popup, popunder, takeover, interstitial, sticky, tapéta), e-DM hirdetések, szöveges hirdetések, linkek vagy egyéb, nem adatbázis jellegű hirdetések, anyagok.

Az Egyéni Hirdető, az Office Hirdető és a Display Hirdető a továbbiakban együttesen: „Hirdetők” vagy egyenként „Hirdető” megnevezéssel is szerepelhetnek.

Megjegyzéssel kapcsolatos visszaélés: A hirdetések részletek oldalán megjelenő, a megjegyzés rovatban szereplő, a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb erkölcsi szabályba ütköző és/vagy figyelemfelkeltő szöveg, amely a hirdetési díj kikerülésére vagy kijátszására alkalmas. A fentieken túl megjegyzéssel kapcsolatos visszaélést követ el különösen az a hirdető, aki a megjegyzés rovatban másik, vagy több ingatlant; illetőleg másik hirdetőt jelöl meg, egyéb szolgáltatásokat reklámoz, vagy saját linket tüntet fel, továbbá, aki figyelemfelkeltés céljából az adott ingatlan értékesítésének/bérbe adásának sikerére utaló kifejezést használ (pl. foglalózva, adásvételi szerződés alatt, stb.).

Rendelkezésre állási idő: az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja az Hirdető részére a kezelőfelület használatát, illetve Hirdető hirdetései megjelennek és kereshetők Szolgáltató weboldalán. Szolgáltató ez idő alatt biztosítja a Hirdető részére a szolgáltatási díj megfizetése mellett a Szerződés meghosszabbítását.

Egyedi Szerződés: a Szolgáltató és a Hirdető között létrejött egyedi megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését. Ahol a jelen ÁSZF Hirdetési Szerződést említ, azon a jelen pontban meghatározott Egyedi Szerződést is érteni kell.

Duplikált hirdetés: duplikált hirdetés az a hirdetés, mellyel ugyanaz a regisztrált hirdető ugyanazt az ingatlant ugyanolyan értékesítési típusban, azonos kategórián belül többször is hirdeti az adatbázisban.

Elektronikus számla: olyan elektronikus és a hatóságok által elfogadott formátumú számla, mely legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az aláírás időpontját hitelesítő, minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel van ellátva.

 

Hirdetésfigyelő: Regisztrációhoz kötött szolgáltatás, mely során a keresett ingatlan paramétereinek megadása után a rendszer folyamatosan figyeli az adatbázisba érkező, a keresési feltételeknek megfelelő új hirdetéseket, és e-mail útján tájékoztatja a szolgáltatás igénybe vevőjét a releváns hirdetésekről.

Hozzászólás: információkat, felhasználói tartalmakat foglalja magába, melyeket a Szolgáltató Weboldalain a Felhasználók bármelyike (regisztrált és nem regisztrált Felhasználó, szakértő, blogger, wiki-alkalmazások felhasználója stb.) által elkészített formában közöl, függetlenül a Moderálás lehetőségétől.

Moderálás: a Hozzászólások, felhasználói tartalmak utólagos formai és tartalmi szempontú korrekciója, úgy mint a törlés, a Felhasználó jogainak korlátozása, illetve a Felhasználó időszakos vagy végleges kizárása, stb..

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított, vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személyes adat különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetve, vagy közvetlen (pl. név, e-mail cím, stb.) jellemzője alapján azonosíthatóvá teszi.

Üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. §-ának (2) bekezdésében meghatározott fogalom.

Weboldalak: a Szolgáltató által jogszerűen használt domaineken elérhető internetes felületek és tartalmak, pl. sajatlak.com  A szolgáltatás

Cégünk lehetőséget biztosít hirdetés (akár a sajatlak.com segítségével történő) feltöltésére, melyek képeire vízjel kerülhet. Böngészni ingyenesen lehet, más szolgáltatásokat meghatározott díjért vehet igénybe, ami a Hirdetési áraink részben látható.

Adatait önkéntesen szolgáltatja, illetve biztosítja, azok valódiságát.

Szolgáltató a Hirdető számára a szolgáltatói adatbázisban illetve keresőrendszerben ad lehetőséget folyamatos ingatlan és szolgáltatói, valamint egyéb pl: banner reklámok hirdetésére.

A hirdetések feltöltésre kerülhetnek a Hirdető vagy felkérés alapján a sajátlak.com üzemeltetője által. A Szolgáltató vízjellel láthatja el a Hirdető által a portálon elhelyezett képeket.

A weboldal megtekintése, az azon történő böngészés díjmentes. Minden regisztráció esetén önkéntes az adatszolgáltatás. Némely szolgáltatás regisztrációt igényel, mely után egyes szolgáltatásokat ingyenesen másokat utólag díjszabás ellenében érhet el.

A honlapra feltöltött hirdetésekkel kapcsolatban a Hirdető kijelenti és garantálja, hogy azok nem sértenek személyhez és szellemi alkotáshoz fűződő jogokat, a nyilvánosság felé joggal közvetítheti azokat. Továbbá szavatolja, hogy az érvényben lévő jogszabályokat, hirdetési szabályokat betartja.A szerződés létrejötte és hatálya

A szerződés a regisztrációval, a hirdetés feladásával, annak megszűnése pedig a regisztráció törlésével, a hirdetés törlésével történik. A hirdetés más weboldalakon is megjelenhet, mint pl. egyéb apróhirdetési oldal, vagy Facebook, Google+ (extra szolgáltatás megvásárlása nélkül is). Böngészni regisztráció nélkül is lehet, míg hirdetni, egyéb szolgáltatásokat csak regisztrációval vehet igénybe.

Hirdetése törlésre kerül, díj visszafizetés nélkül amennyiben:

 • ingatlanközvetítőként hirdetne,
 • valótlan adatokat szolgáltat ( cím, térképes megjelölés, fotók),
 • olyan fotókért, melyek megkülönböztető jegyet viselnek ( logó, felirat stb.),
 • egyazon ingatlant egyetlen kategóriában többször szerepeltet,
 • bármilyen valótlan adatot szolgáltat.

Egyazon ingatlan több kategóriában is szerepelhet (eladó, kiadó, lakás, ház), ezek mind külön hirdetésnek minősülnek.

Telefonszám és e-mail cím nem szerepelhet a hirdetés szövegében!

A sajatlak.com ugyanakkor felelősséget nem vállal a valótlan, pontatlan hirdetésekért.

A sajatlak.com  99%-ban elérhetőséget biztosít, kivéve a harmadik fél általi szolgáltatások leállása és előre bejelentett karbantartások esetén.

A hirdetés Hirdető általi feladásával jön létre a szerződés, amely hatályban marad a hirdetés lejáratáig vagy törléséig. Aki, így hirdetést, bannert, reklámot helyez, vagy helyeztet, tölt fel a sajátlak.com-ra, az elfogadja jelen ÁSZF minden részletét.

A szolgáltató által használt, vagy szerződéses partnere által lehetőséget biztosító más weboldalakon is automatikusan megjelenhet Hirdető hirdetése, ha a Hirdető előfizetett az extra szolgáltatások valamelyikére, vagy Szolgáltató erre pl. akció keretében lehetőséget biztosít, tehát a hirdetés extra szolgáltatás megvásárlása nélkül is megjelenhet más honlapokon.

Azok a természetes személyek, jogi személyek, és jogi személyiség nélküli szervezetek, akik jövedelemszerzés céljából, ingatlanügynöki, ingatlanközvetítői tevékenységhez kapcsolódóan használnák a sajatlak.com-ot, nem élhetnek a sajátlak.com ezen szolgáltatásaival. Ezeket a Szolgáltató az összes Szolgáltatói oldalról azonnal törli, és ebben az esetben a hirdetési díj nem kerül visszafizetésre. Kivételt jelentenek azon beruházók, kivitelezők, akik eladás céljából épített saját ingatlanjukat kívánják hirdetni, de nem ingatlanközvetítői tevékenység keretében.

A Felhasználó vagy a Szolgáltató hirdetést helyezhet el a portálon, ahol a Felhasználónak biztosítja, hogy az ingatlan valós, pontos címét, adatait (település, közterület neve), fotóit közölhesse.

A Hirdető számára felirat, logo, egyéb megkülönböztető jegy elhelyezése a fotókon nem engedélyezett.

Szolgáltató eltávolítja a sajatlak.com internetes címen található portáljáról a hirdetést, amennyiben az:

 • cím nélkül feladott,
 • nem a valós címet vagy térképi helyet tartalmaz,
 • a kép nem a hirdetett ingatant ábrázolja,
 • feliratot, logót vagy egyéb megkülönböztető jegyet megjelenítő fotót tartalmaz,
 • valamint bármely a valóságnak meg nem felelő adatot tartalmazó hirdetéseket,

melyről e-mailben értesíti a Felhasználót. A törölt hirdetés hirdetési díja nem kerül visszatérítésre, azt a sajatlak.com üzemeltetője, mint adminisztrációs díjat megtartja.

Ebben az esetben a törölt hirdetés ára nem kerül visszatérítésre, azt adminisztrációs díjként tartja meg a Szolgáltató.

A sajatlak.com portálon egyazon ingatlanra, egyazon kategóriára vonatkozóan egyetlen hirdetés adható fel, ugyanakkor egyazon ingatlan meghirdethető több kategóriában is (pl. eladó, kiadó, lakás, ház stb.) Minden egyes kategóriában a meghirdetett ingatlan külön-külön hirdetésnek számít. Amennyiben Hirdető Felhasználó olyan ingatlan hirdetését teszi közzé a portálon, amelyre vonatkozóan ott már szerepel hirdetés, és nem felel meg az előbbi feltételeknek úgy, hirdetését Szolgáltató eltávolítja a sajatlak.com internetes címen található portáljáról, a hirdetési díj visszatérítése nélkül.

A hirdetés szövegében telefonszám és email-cím nem szerepeltethető!

Szolgáltató a sajatlak.com portálon elhelyezett hirdetések adatainak valóságtartalmáért és pontosságáért nem vállal felelősséget.

Szolgáltató lehetőséget biztosít Hirdetésböngésző Felhasználó részére a sajatlak.com internetes címen található portálon elhelyezett tartalmak megtekintésére. A szolgáltatás regisztráció nélkül igénybe vehető.

A portálon elhelyezett tartalmak megtekintése regisztráció nélkül elérhető a böngésző Felhasználó számára.

A böngésző Felhasználó számára további szolgáltatások, melyek regisztrációhoz kötöttek: hirdetésfigyelés, kedvencként jelölés, küldés e-mailben).

Szolgáltató évi 99%-ban garantálja a szerződésben kínált szolgáltatások elérhetőségét. Ebbe nem beleszámítandó a harmadik fél által kínált szolgáltatások és előre bejelentett karbantartások.Regisztráció, adatkezelés

A weblapon akár több helyen is megadhatja regisztrációját.

A regisztráció során önkéntesen adja meg személyes adatait. Ezek kezelésére az Adatkezelő jogában áll adatfeldolgozót igénybe venni.

Az általunk kezelt adatok naplózásra kerülnek. Az inaktív hirdetések az inaktiválástól számított 1 év után kerülnek végleges törlésre.

 

Adatkezelés elérhetősége, módosítása, törlése.

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások jogalapját a 2001. évi CVIII. törvény írja le. 

A Szolgáltató szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelt adatok:

személyazonosító adatokat lakcím, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

A Szolgáltató kezelheti azokat a személyes adatokat, melyek elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás nyújtásához. Az erre szolgáló eszközöket minden esetben úgy kell megválasztani, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha feltétlen szükséges, ebben az esetben is csak a legszükségesebb mértékben és ideig.

Szolgáltató jogában áll értesítés nélkül a hirdetés címében, szövegében található helyesírási hibákat kijavítani, ez azonban nem jár a hirdetési cím, szöveg tartalmi változásával.

Egyes szolgáltatások igénybe vétele regisztrációhoz kötött. Ezek igénybevételéhez a honlapon több helyen is megadhatja a regisztrációhoz szükséges adatait. A regisztrációnál meg kell adnia nevét, vagy vállalkozásának nevét, elérhetőségét, egy választott jelszót, stb. azonban minden esetben a regisztráló valós e-mail címét. Fontos, hogy kizárólag valós e-mail címet adjon meg. Az Adatkezelőnek azonban jogában áll visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a honlap rendeltetésszerű használata. Az Adatkezelő bármely regisztrált felhasználó regisztrációját, saját döntési jogkörében jogosult bármikor azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni. Adatkezelő jogosult a regisztrált email címre küldött üzenet útján értesíteni regisztráltat a regisztráció megszüntetésről. A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában részére az Adatkezelő, üzemeltetője hírleveleket, az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje vagy akár egyes oldalak megtekintését biztosítsa. A regisztrált felhasználó belépést követően a weboldal fejlécében található fekete sávban tudja regisztrációját megszüntetni, ha nem kívánja az előbb felsorolt szolgáltatásokat igénybe venni.

A regisztrált felhasználó csak saját nevében regisztrálhat. A regisztrált felhasználó jelen „Adatvédelmi és regisztrációs nyilatkozat” elfogadásával nyilatkozik, hogy a honlapon található bármely adatbekérési felületen, (bármely mező, cella, ahol adatot adhat meg, nem korlátozva a regisztrációs felületre) csak és kizárólag olyan adatot ad meg, amely adat rögzítésére, továbbítására az adat tulajdonosától kifejezett hozzájárulást szerzett be, ide nem értve, ha saját adatait adja meg. Minden adatszolgáltatás önkéntes!

Adatkezelő a megadott adatokat a hatályos törvényeknek megfelelően kezeli.

Adatkezelő adatfeldolgozásra a megadott adatokat továbbíthatja a honlapot üzemeltető szoftver licencbeadója felé.

A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek.Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az Adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót vehet igénybe.

A weboldalon történő tevékenységek során az adatok naplózásra kerülnek, bizonyos adatokat a rendszer automatikusan rögzít. Ezek a naplók, adott esetben olyan adatokat tartalmazhatnak, mint például az oldal letöltés dátuma, fiókazonosító, regisztrált felhasználó esetén felhasználónév és azonosító szám, domain név, IP cím, GET és POST értékek, URL címek és egyéb kliens oldali adatok.

A lejárt hirdetéseket, a regisztrációt Felhasználó bármikor tudja véglegesen törölni, ezen törlésekért felelősséget nem vállalunk. A lejárt hirdetéseket a lejárat dátumától számítottan 1 év után automatikusan töröljük, azt nem áll módunkban a későbbiekben visszaállítani.

Az inaktív felhasználói fiókok 3 év inaktivitás után kerülnek törlésre.

Felhasználóként e-mail címe és jelszava segítségével a sikeres regisztrációt követően beléphet, majd regisztrációs adatait módosíthatja, törölheti, vagy törlését kérheti.

A felhasználó által végzett adatmódosítást a rendszer azonnal végrehajtja.

Személyes adatainak kezelését, adatainak helyesbítését belépés után a Felhasználó önállóan tudja végezni, de az adatkezeles@sajatlak.com e-mail címen is kérheti azt.

Egyes szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek, a regisztrációval felhasználó engedélyezi az általa nyújtott információk kezelését. A Szolgáltató a 2011. évi CXII. törvényt, 2001. évi CVIII. törvényeket követve, az azok által meghatározott körben, módon, célhoz kötötten az önkéntes hozzájárulás szerint kezeli.

A Szolgáltató kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet az alábbi a szolgáltatás nyújtására irányuló, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából:

•         szerződés létrehozása,

•         tartalmának meghatározása,

•         módosítása,

•         teljesítésének figyelemmel kísérése,

•         az abból származó díjak számlázása.

A szolgáltató a szolgáltatás biztosításának céljából technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezelheti. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén, úgy kell megválasztani, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás során kizárólag a feltétlenül szükséges adatokat, és csak a szükségesnek ítélt ideig és mértékben, a törvényben meghatározott egyéb célok teljesülésének érdekében kezeli.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, postacím, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a hirdetések fényképfelvételei, továbbá az Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

Szolgáltató jogában áll értesítés nélkül a hirdetés címében, szövegében található helyesírási hibákat kijavítani, ez azonban nem jár a hirdetési cím, szöveg tartalmi változásával.


 

Szolgáltatás díja

A hirdetési áraink a mellékletben találhatóak. Egyes szolgáltatásaink díjfizetéssel, míg mások díjfizetés nélkül igényelhetőek.

A Szolgáltató a Hirdetési mellékletben megszabott árak szerint biztosítja a megjelentetési lehetőséget.

A Felhasználó hirdetése nem kerül közzétételre, amíg az előfizetési díj be nem érkezik a sajatlak.com rendszerébe. Meghosszabbítás esetén a díj beérkezéséig a szolgáltató szünetelteti a hirdetést.

 Szolgáltató esetenként a fentiekben említett ajánlatokon kívül alkalmaz más akciós (olcsóbb, vagy ingyenes) csomagokat, melyek részleteit az ajánlatokra vonatkozó felhívásban, hirdetésben, telefonhíváson, vagy e-mailben közli.

Ingyenesen kínálunk (böngésző ügyfeleknek):

 • hirdetésböngészés,
 • hirdetésfigyelés,
 • e-mailben küldés,
 • kedvencként megjelölés,
 • legutóbbi ingatlanok megtekintése.

Esetleges akciós ajánlatokat és részleteit a sajátlak.com közölheti felhívásban, telefonon, hirdetésben vagy e-mailen.

 Fizetési módok

Szolgáltatásainkért fizethet:

 • Banki átutalással,
 • Bankkártyás fizetéssel
 • PayU használatával (tervezett bevezetése: 2015. augusztusától)

  Az ingatlanok árát forintban kérjük megadni, az oldal által feltüntetett erurós érték (adott bank napi középárfolyama alapján) kizárólag tájkoztató jellegű.

Hirdető Felhasználók a részükre nyújtott szolgáltatások ellenértékét az alábbi fizetési módok valamelyikével egyenlíthetik ki:

 1. PayU használatával (bevezetése 2015. augusztus várható)
 2. banki átutalással,
 3. bankkártyás fizetéssel.

A bankkártyás fizetés révén Felhasználó kényelmesen és biztonságosan fizethet elő hirdetésére. A kívánt időtartamú előfizetés kiválasztása után az X Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Felhasználónak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "Fizetés bankkártyával" feliratra kattintson, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a Bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A feltöltött ingatlan árát forintban kell megadni, melyet weboldalunk az adott bank napi középárfolyamán váltja át euróba. Ez az adat azonban csak tájékoztató jellegű. 

 

Az alábbi bankkártyákat használhatja a fizetéshez:

Felelősség

A sajatlak.com oldala tájékoztató jellegű, mely keretében a sajatlak.com felelősséget nem vállal a hirdetések tartalmáért, valódiságáért, illetve nem köteles ellenőrizni, jogellenes tevékenység után kutatni az oldalon.

A felhasználó saját felelősségére használja az oldalt.

A sajatlak.com oldal tartalma tájékoztató jellegű, annak felhasználása a Felhasználó saját kockázata és felelőssége.

A sajátlak.com tartalma tájékozató jellegű, a Felhasználó saját kockázatára, felelősségére használja azt. A Szolgáltató a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, tovább nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

A szolgáltató nem garantálja az oldal zavarmentes működését, működés közben fellépő zavarok javítását, vírusmentességét. A felhasználó ennek tudatában vállal felelősséget használatáért, az oldal használatát a Felhasználó saját kockázatára és felelősségére végzi.

Bejelentés, díj visszafizetés nélkül törlésre kerülhet, ami:

 • Közízlést és törvényt sértő,
 • Az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat,
 • Megtévesztő hirdetéseket
.Megrendelés lemondása

Megrendelés lemondására nincs lehetőség.

Hirdető Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat azok teljes ismeretében, azonnali teljesítéssel vásárolja meg. A megrendelés lemondására nincs lehetőség. 

 


Reklamáció módja és feltételei

AFSZ-ben megfogalmazott szabályozásnak ellentmondó bejelentését a reklamacio@sajatlak.com e-mail címen teheti meg.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF-ben vállalt szolgáltatásokat nem az itt leírt feltételek mellett nyújtja, Hirdető Felhasználó reklamációval élhet az reklamacio@sajatlak.com email-címen. 
Az adatkezelés időtartama, adatok törlése

Személyes adatok kezelésének időtartama inaktív Felhasználó esetén az adott évet követő 3. év december 31-e.

Amennyiben Felhasználó igénybe vette a Szolgáltató által nyújtott, regisztrációhoz kötött szolgáltatást, ezzel szerződés jött létre. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatást a későbbiekben nem veszi igénybe, adatai inaktiválódnak. Az ahhoz kötődő információk, hirdetések., személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 3. év december 31-e.

Amennyiben törvény nem zárja ki, a Szolgáltató törli a személyes adatot, hakezelése jogellenes, az Ügyfél kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves, ha az állapot jogszerűen nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 

Információ szolgáltatása a kezelt adatokról. Az adatok hozzáférhetővé tétele

AFSZ-ben megfogalmazott szabályozásnak ellentmondó bejelentését a reklamacio@sajatlak.com e-mail címen teheti meg.

A hirdető hozzájárul ahhoz, hogy az általa feladott hirdetésekben a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a Szolgáltató az általa üzemeltetett oldalon, egyéb hirdetési felületeken harmadik személy számára elérhetővé tegye.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF-ben vállalt szolgáltatásokat nem az itt leírt feltételek mellett nyújtja a Hirdető, Felhasználó reklamációval élhet a reklamacio@sajatlak.com email-címen. 

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy az általa önként megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat – a hirdetés feladáshoz rendszeresített webes felületen látható módon – a Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon és az általa hirdetésre használt egyéb elektronikus felületen harmadik személyek számára közvetlenül hozzáférhetővé tegye.

Az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából a Szolgáltató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) megkeresésére köteles a Hatóság rendelkezésére bocsátani a következő adatokat, ha azok a rendelkezésére állnak:

-           a Hatóság által megjelölt elektronikus hirdetés küldőjének vagy közzétevőjének elektronikus hírközlési azonosítóját,

-           a nyilvántartásában az elektronikus hírközlési azonosítóhoz tartozóként meghatározott igénybe vevő nevét és lakcímét.

-           A Hatóság az átadott adatokat az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás jogerős lezárását követő 60. napig, illetve a döntés bírósági felülvizsgálata esetén a bírósági felülvizsgálat jogerős lezárásáig jogosult kezelni, kizárólag az elektronikus hirdető vagy az elektronikus hirdetés közzétevőjének beazonosítása céljából.

-           A Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 Egyéb rendelkezések

Esetleges panaszát itt jelezze, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. soron kívül fogadja.

A Szolgáltató honlapján elérhető szolgáltatás használóira a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Esetleges panaszát itt jelezze, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. soron kívül fogadja.

 

 Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

Az Adatvédelmi szabályzat 2015. július 13. napján lép hatályba.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86964/2015

Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie.

Hatályos: 2015.07.13-tól

 A korábbi adatkezelési szabályzatokat itt érheti el.